Политика за поверителност

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ БАПТИСТКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложими актове на Европейския съюз и на Република България

1. Данни за администратора и за контакт с него

СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ БАПТИСТКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ, наричан по-долу само „СЕБЦБ“ е религиозна институция, вписана в регистъра на вероизповеданията по ф.д. № 1666/2003 г. по описа на СГС, което се състои от местни поделения /църкви/.

СЕБЦБ е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените му от закона и устава правомощия, като седалището и адресът на управление е: гр. София, ул. Осогово 63, на който адрес може да изпращате по пощата искания до СЕБЦБ като администратор на данни. 

2. Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните

С Длъжностното лице за защита на данните на СЕБЦБ можете да се свържете на електронен адрес: bgbaptistunion@gmail.bg като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка. 

3. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни

СЕБЦБ осъществява правомощията, предвидени в Закона за вероизповеданията и Устава, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Регистър „Членове на местни църкви или други поделения на СЕБЦБ,
 • Регистър „Членове на църковното ръководство“
 • Регистър „Ръкоположени служители“
 • Регистър „Централно ръководство и Ревизионна комисия на СЕБЦБ“
 • Регистър „Лица, подпомагани от благотворителните дейности на 

вероизповеданието и Кандидати за подпомагане“, 

 • Регистър „Служители и Персонал“
 • Регистър “Контрагенти и партньори“
 • Регистър „Водни кръщения“
 • Регистър „Бракосъчетания“
 • Регистър „Жалбоподатели“
 • Регистър „Дарители“
 • Регистър „Видеонаблюдение“, в който ще се съхраняват и обработват лични данни чрез създаване на видеозапис от средства за наблюдение в сградите и помещенията на СЕБЦБ,
 • Регистър „Други“
 • Изпълнение на други функции, определени от закона.

    Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

4. Категории получатели на данни извън СЕБЦБ

СЕБЦБ не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър. 

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (съд, НАП, НОИ, МВР и др.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;

5. Срок за съхранение на данните

Като администратор СЕБЦБ обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудово-правни и осигурителни отношения, данните в регистрите на членовете, ръководствата, бракосъчетанията и водните кръщения. Архивът с решенията за налагане на дисциплинарни наказания по жалби се съхранява 15 години, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

6. Права на физическите лица-субекти на данни

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679. 
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се

единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права можете да упражните чрез отправено искане до СЕБЦБ (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане.

7. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до съответния Административен съд.

8. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации

СЕБЦБ не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации. 

9. Въведени от СЕБЦБ мерки за защита на личните данни.

С Вътрешни правила на СЕБЦБ за мерките за защита на личните данни, приети с Решение от 11.06.2019 г. на Ръководството на СЕБЦБ, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Т. Опренов 
/Председател на СЕБЦБ/